اخبار مزایده و مناقصات

واگذاری عمليات اصلاح اضطراری شبکه،  بهسازی انشعابات، تعویض شیرآلات و  رفع اتفاقات ...

باسمه تعالی

« آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران (مناقصه عمومی یک مرحله ای)

 

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (سهامی خاص) در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه داخلی معاملات شرکت های آب و فاضلاب شهری، عملیات  مشروحه ذیل را به اشخاص حقوقی که دارای تجربه مفید و مرتبط باشند، واگذارنماید.

 

ردیف

مشخصات عملیات

انجام فعالیتهای خدمات پیمانکاری پشتیبانی وتامین نیروی انسانی در سطح استان را به مدت 1 سال(12 ماه)

انجام فعالیتهای خدمات پیمانکاری پشتیبانی وتامین نیروی انسانی در سطح استان را به مدت 1 سال(12 ماه)


وضعیت : جاری 
تاریخ مناقصه : 1396/07/02 
کد الکترونیکی سند : 19 
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی - دفتر قراردادها 
مهلت دریافت اسناد : 1396/06/14 
مهلت ارسال اسناد : 1396/07/01 
تاریخ بازگشایی پاکات : 1396/07/02 
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/06/09 

 تامین مالی، تهیه و اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب ، تهیه ،اجرا و نصب انشعابات ، ....

                                               آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای                       ( نوبت اول)

                                                                                                 شماره۲۵/۹۶                                                                               (نوبت دوم)

انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تامین نیروی انسانی به تعداد  ۴۴ نفر 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

۱- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب استان تهران

۲- موضوع مناقصه : انجام خدمات کارکنان پیمانکاری تامین نیروی انسانی به تعداد  ۴۴ نفر 

اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 167-2-96

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روز شنبه به تاریخ 25/06/96

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ26/06/96

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

محل بازگشایی پیشنهادها: 

ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان (مرحله دوم) مناقصه شماره 168-2-96

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روز شنبه به تاریخ 25/06/96

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ26/06/96

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

محل بازگشایی پیشنهادها: 

ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

Pages