اخبار مزایده و مناقصات

پروژه خط انتقال برق 20 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ D1 میان دربند(گاوشان)

مشخصات آگهی

 موضوع:
پروژه خط انتقال برق 20 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ D1 میان دربند(گاوشان)

تشریح:

حفاظت از سفره های آب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است.

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه درنظردارد پروژه خط انتقال برق 20 کیلو ولت ایستگاه پمپاژ D1 میان دربند(گاوشان)  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت های دارای صلاحیت  رتبه 5 نیرو درصورت تمایل و با توجه به مشخصات زیردعوت می شود نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مناقصه عمومی به منظور مرمت وبازسازی سیستم های هیدرومکانیکال والکتریکال بالابر سد سیستان

مشخصات آگهی

 موضوع:
مناقصه عمومی به منظور مرمت وبازسازی سیستم های هیدرومکانیکال والکتریکال بالابر سد سیستان

تشریح:

آگهی مناقصه عمومی

شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به منظور مرمت وبازسازی سیستم های هیدرومکانیکال والکتریکال بالابر سد سیستان با مشخصات ذیل اقدام نمایند :

1- محل اجرای کار : سیستان.

2- مبلغ برآورد کار : فهرست سفید (BLANK )

3- دستگاه مناقصه گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان .

مزایده (انبار طالقان،رزکان)

حوزه فعالیت فراخوان:مناقصه

نوع فراخوان:

نوع برگزاری:عمومی

موضوع:مزایده (انبار طالقان،رزکان)

محدوده اجرای کار:تهران (شهرری) البرز (کرج،طالقان)

نام روزنامه های منتشر کننده آگهی:

نام روزنامه
تاریخ انتشار در روزنامه

مناقصه و مزایده - مردم سالاری
1395/02/11

برآورد اولیه:6,112,839,420 ریال

شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

موضوع:
مزایده فروش مصالح شن و ماسه( ماسه5-0 ، 19239 مترمکعب – شن نخودی12-5 ، 1162 مترمکعب – شن بادامی25-12 ، 7715 مترمکعب – فیلتر15-0 ، 20713 مترمکعب و زهکشی50-5 ، 29668 مترمکعب – ماکادام200-50 ، 3050 مترمکعب) موجود در سد لیلان چای ملکان متعلق به شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی طبق لیست و شرایط مندرج در اسناد مزایده.

تشریح:

متن آگهی

الف ) مزایده گزار : شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی

مناقصه نگهداري، پرورش، حفاظت ومراقبت از فضاي سبز تحت

عنوان: نگهداري، پرورش، حفاظت ومراقبت از فضاي سبز تحت 
شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
نوع معامله: یک مرحله ای 
شماره: 1570-94-م 
مهلت خرید اسناد: 13/02/95 
تاریخ بازگشایی: 15/02/95 

روزنامه های درج آگهی: همشهری ، تفاهم 
محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 143,151,791 ریال 

مناقصه آب منطقه ای آذربایجان شرقی

کد سند:  
 


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی عملیات اجرایی کارهای باقی مانده ایستگاههای پمپاژ فرعی شبکه سهند واحد عمرانی یک

مشخصات آگهی

 موضوع:
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی عملیات اجرایی کارهای باقی مانده ایستگاههای پمپاژ فرعی شبکه سهند واحد عمرانی یک

تشریح:

واحد منتشر کننده:
دفتر قرادادها

دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور سامان آبراه

مناقصه آب منطقه ای زنجان

کد سند:  
 


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پمپاژ روستاهای کلاله و دارانا

مشخصات آگهی

 موضوع:
عملیات اجرایی پمپاژ روستاهای کلاله و دارانا

تشریح:

واحد منتشر کننده:
دفتر قراردادها

دستگاه نظارت:
 

میزان برآورد هزینه:
30838791906

محل تامین اعتبار:
 

محل اجرای پروژه:
 

مناقصه آب منطقه ای آذربایجان شرقی

 

 

کد سند:  
 


آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی عملیات اجرایی کارهای باقی مانده ایستگاههای پمپاژ فرعی شبکه سهند واحد عمرانی یک

مشخصات آگهی

 موضوع:
عملیات اجرایی کارهای باقی مانده ایستگاههای پمپاژ فرعی شبکه سهند واحد عمرانی یک

تشریح:

واحد منتشر کننده:
دفتر قرادادها

دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور سامان آبراه

مناقصه آب منطقه ای آذربایجان شرقی

 
آگهی ارزیابی کیفی نوبت دوم مناقصة عمومی یک مرحله ای عملیات اجرائی پمپاژ روستاهای کلاله و دارانا

مشخصات آگهی

 موضوع:
آگهی ارزیابی کیفی نوبت دوم مناقصة عمومی یک مرحله ای عملیات اجرائی پمپاژ روستاهای کلاله و دارانا

تشریح:

واحد منتشر کننده:
دفتر قراردادها

دستگاه نظارت:
 

میزان برآورد هزینه:
 

محل تامین اعتبار:
 

محل اجرای پروژه:
 

تضمین مورد نیاز:
 

محل بازگشایی:
 

مناقصه برق منطقه اي آذربايجان

برق منطقه اي آذربايجان
شركت :

 عمومي
 
مناقصه 

معامله :

 340/15676 
شماره :

۱,۴۴۲,۹۸۷ تجديد انخام خدمات حفاظتی و حراست فيزيکی از تأسيسات و پستهای استانهای آ.ش ٬آ.غ واردبيل
موضوع :

1,834,000,000
سپرده (ريال) :

 
بانك :

1394/12/24
  تا تاريخ : 
1394/12/17
 از تاريخ : 

مهلت خريد اسناد :

1395/01/15
تاريخ بازگشايي پاكات :

سایر
روزنامه هاي درج آگهي :

Pages