اخبار مزایده و مناقصات

تجدید مناقصه نیرو رسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی میم  

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
96/4-1 تجدید مناقصه نیرو رسانی به ایستگاه پمپاژ بین راهی میم  جديد! یک مرحله ای 29/07/1396 24/11/1396 06/08/1396 23/08/1396

واگذاری عملیات اجرای حصارکشی وعملیات تکمیلی آب شرب روستایی ( شهرستانهای شرقی)

آگهی مناقصه عمومی

شمــاره منـــــاقصه  :96/12203/ح ق

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان در نظر دارد واگذاری عملیات اجرای حصارکشی و عملیات تکمیلی آب شرب روستایی استان کرمان ( شهرستانهای شرقی) را با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

نشاني شركت : كرمان – خيابان هزارويكشب – كوچه شماره 21تلفن: 6-32473683

جهت اخذ اسناد به آدرس شرکت طبقه سوم اداره حقوقی وقراردادها مراجعه فرمائید.

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای...,پروژه حفر چاه آهکی...

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
9/96 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 9/96 یک مرحله ای 29/05/1396 09/08/1396 30/05/1396 11/06/1396

احداث مخزن ، حصارکشی و اجرای خط انتقال از مخزن آبفا تا مخزن پیشنهادی روستای علویه مجتمع ثامن الحجج میبد

احداث مخزن ، حصارکشی و اجرای خط انتقال از مخزن آبفا تا مخزن پیشنهادی روستای علویه مجتمع ثامن الحجج میبد
تشریح:

1-مناقصهگزار : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
2-آخرین مهلت دریافت و ارائه پیشنهادها : آخرین مهلت دریافت پیشنهادها تا پایان وقت اداری (ساعت 14 ) روز چهارشنبه مورخ 10/08/96 می باشد. مهلت ارسال پاکت ارزیابی کیفی و پاکتهای الف و ب و ج ساعت 14 روز شنبه 20/08/96 می باشد.
3- محل و زمان گشایش پاکتها  :

توسعه مجتمع آبرسانی عقدا شهرستان اردکان

توسعه مجتمع آبرسانی عقدا شهرستان اردکان
تشریح:

1-مناقصهگزار : شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد
2-آخرین مهلت دریافت و ارائه پیشنهادها : آخرین مهلت دریافت پیشنهادها تا پایان وقت اداری (ساعت 14 ) روز چهارشنبه مورخ 10/08/96 می باشد. مهلت ارسال پاکت ارزیابی کیفی و پاکتهای الف و ب و ج ساعت 14 روز شنبه 20/08/96 می باشد.
3- محل و زمان گشایش پاکتها  :
3-1-گشایش پاکت ارزیابی کیفی در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ  21/08/96 در محل سالن کنفرانس شرکت می باشد. 

شناسایی مشاوران جهت انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق در محدوده استان خراسان شمالی

رديف نوع موضوع شماره تاريخ شروع مهلت دريافت اسناد وضعیت  
1 مناقصه شناسایی مشاوران جهت انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق در محدوده استان خراسان شمالی ----- 1396/07/24 1396/08/13 در انتظار واریز وجه

 آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای  

 آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله ای  

شركت ‌توزيع ‌نيروي‌ برق استان‌گلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهاي وزارت نيرو ملي يا بين‌المللي از فروشندگان و توليدكنندگان داخلي كه داراي تاييديه از شركت توانير يا شركت توزيع نيروي برق استان گلستان مي‌باشند از طريق مناقصه عمومي (دو مرحله‌اي) خريد از محل اعتبارات داخلی کاهش تلفات غیر فنی، نصب انشعابات و اصلاح و بهینه سازی ، تعویض کنتور و توسعه و بهبود زیر ساخت های شبکه بشرح ذیل انجام دهد:

 

رديف

اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

کد مناقصه

مناقصه 96.143

موضوع

اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی

تاریخ فروش اسناد از

1396/07/26 00:00:00    تا:    1396/08/03 16:30:00

تاریخ تحویل اسناد

1396/08/16 10:00:00    تا ساعت:    10:0

مکان تحویل اسناد

دبیرخانه مرکزی شرکت

تاریخ بازگشایی اسناد

1396/08/16 11:00:00    ساعت:    11:0

مکان بازگشایی اسناد

سالن جلسات شرکت

میزان ضمانت نامه شرکت

380.000.000 ریال

خلاصه شرح مناقصه

Pages