اخبار مزایده و مناقصات

اصلاحیه حفاری و نصب انشعاب فاضلاب و مرمت مسیر نوار حفاری در منطقه حسن آباد یزد

 موضوع:  اصلاحیه حفاری و نصب انشعاب فاضلاب و مرمت مسیر نوار حفاری در منطقه حسن آباد یزد
تشریح:  

اصلاحیه حفاری و نصب انشعاب فاضلاب و مرمت مسیر نوار حفاری در منطقه حسن آباد یزد

لوله گذاری آب بلوار جدید الاحداث شهید قهاری سعید در شهر یزد

مشخصات آگهی


 

 موضوع:  لوله گذاری آب بلوار جدید الاحداث شهید قهاری سعید در شهر یزد
تشریح:  

لوله گذاری آب بلوار جدید الاحداث شهید قهاری سعید  در شهر یزد

عملیات حفر٫ لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه به روش روتاری در شهر اشکذر شرکت آب و فاضلاب یزد

 موضوع:  عملیات حفر٫ لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه به روش روتاری در شهر اشکذر شرکت آب و فاضلاب یزد
تشریح:  

عملیات حفر٫ لوله گذاری و آزمایش پمپاژ یک حلقه چاه به روش روتاری در شهر اشکذر شرکت آب و فاضلاب یزد

تعویض سیم با کابل خودنگهدار ، احداث شبکه و رفع حریم نیر به روش خط گرم در حوزه مديريت برق اشکذر

مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 124/603
موضوع: تعویض سیم با کابل خودنگهدار ، احداث شبکه و رفع حریم نیر به روش خط گرم در حوزه مديريت برق اشکذر
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1395/11/20 تا 1395/12/02
تاریخ بازگشایی پاکات:

واگذاري كارهاي مرتبط با خدمات مشتركين در حوزه مديريت هاي برق دو و سه شهرستان يزد

مشخصات آگهی
نوع آگهي: مناقصه
روش معامله: عمومی
شماره: 126/603
موضوع: واگذاري كارهاي مرتبط با خدمات مشتركين در حوزه مديريت هاي برق دو و سه شهرستان يزد
اطلاعات زمانی
مهلت دریافت اسناد و پیشنهادات: 1395/11/26 تا 1395/12/07
تاریخ بازگشایی پاکات:

Pages