اخبار مزایده و مناقصات

مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 205-3-96

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 6/8/96

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ 7/8/96

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

محل بازگشایی پیشنهادها: 

ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه1 اصفهان مناقصه شماره 197-3-96

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 06/08/96

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ 07/08/96

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

محل بازگشایی پیشنهادها: 

ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

عملیات احداث پمپاژ پساب صفائیه مبارکه (دو مرحله ای) مناقصه شماره 196-3-96

محل تحویل اسناد ومدارک: 

دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان به نشانی : اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابرابن حیان، کد پستی ۸۱۶۸۹۳۶۵۵۶

مهلت تحويل اسناد به دبِيرخانه : تاساعت 15:30روزشنبه به تاریخ 06/08/96

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8 صبح روزیکشنبه به تاریخ 07/08/96

تذکر مهم: 

به استناد بند ماده ۱۶ قانون برگزاری مناقصات، این شرکت از دریافت اسناد و مدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می‌باشد.

محل بازگشایی پیشنهادها: 

ساختمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان (سالن اندیشه)

خرید لوله فولادی در سایز های مختلف همراه با اجرای پوشش داخلی و خارجی ( لاینینگ و کوتینگ )

آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۶/۹۶

شرکت‌آب و فاضلاب منطقه ۵ شهرتهران درنظر دارد نسبت به خرید لوله فولادی در سایز های مختلف همراه با اجرای پوشش داخلی و خارجی ( لاینینگ و کوتینگ ) مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران از طریق مناقصـه عمومی یک مرحله ای از       تولید کنندگان و تامین کنندگان  معتبر داخلی با شرایط زیر اقدام نماید.

مدت و محل تحویل : حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد در انبارهای شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران

خرید  لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۱۵/۹۶

شرکت‌آب و فاضلاب منطقه ۵ شهرتهران درنظر دارد نسبت به خرید  لوله داکتیل یکسر تایتون یکسر اسپیکات ، از طریق مناقصـه عمومی یک مرحله ای از تولید کنندگان کنندگان و تامین کنندگان معتبر داخلی با شرایط زیر اقدام نماید.

مدت و محل تحویل : حداکثر ۴ ماه از تاریخ ابلاغ قرارداد در انبارهای شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ شهر تهران

خرید لوازم و...,نصب انشعابات...,نصب انشعابات فاضلاب شاهرود...,بهره برداری و نگهداری ...گرمسار-شهرستان سرخه

کد عنوان نوع تاريخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
49-96 خرید لوازم و تجهیزات برقی جديد! فراخوان 22/07/1396 09/08/1396 26/07/1396 06/08/1396 مشاهده اطلاعات کامل

Pages