اخبار مزایده و مناقصات

نگهداری تاسیسات روستایی شهرستان بجنورد

۹۶/۰۹/۰۷

مناقصه ۹۶-۰۹ مربوط به نگهداری تاسیسات روستایی شهرستان بجنورد

تمدید ممنوعیت برداشت منابع آب زیرزمینی

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای ایلام و پیرو آگهی های ممنوعیت  سالهای 91 و 93 مربوط به دشت عباس شرقی و دشت مهران و بر اساس نتایج مطالعات و بررسی های بعمل آمده افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن در دشتهای مذکور لذا به منظور جلوگیری از افزایش افت سطح آب زیرزمینی در دشتهای یاد شده و به موجب ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب ممنوعیت حفر چاه عمیق -نیمه عمیق  و احداث قنات و یا هرگونه افزایش بهره برداری از منابع آب ممنوع اعلام گردیده است .

Pages