مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت برق منطقه‌ای تهران تاکید کرد: حفظ و حراست اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده

داود حاجی رحیمی” با اشاره به اهمیت اطلاعات طبقه‌بندی شده و جلوگیری از افشای آن به حفظ و حراست اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی شده به ویژه در محل‌هایی که امکان افشای آن متصور است تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری برق منطقه‌ای تهران (تابش)؛ وی ضمن مهم خواندن جایگاه هر یک از کارکنان به […]

داود حاجی رحیمی” با اشاره به اهمیت اطلاعات طبقه‌بندی شده و جلوگیری از افشای آن به حفظ و حراست اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی شده به ویژه در محل‌هایی که امکان افشای آن متصور است تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری برق منطقه‌ای تهران (تابش)؛ وی ضمن مهم خواندن جایگاه هر یک از کارکنان به ­منظور حراست از اطلاعات این شرکت اظهار داشت: هرگونه بحث و گفت و گو و تبادل نظر، مطالعه و خواندن اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده در محلی که امکان افشای آن متصور است از قبیل اماکن عمومی یا نزد اشخاص غیرمجاز می‌تواند خطایی جبران ناپذیر بوده و بر اساس قانون نیز ممنوع است.

وی در همین زمینه با اشاره به وجه تمایز افراد مجاز و غیرمجاز در مورد صلاحیت دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده افزود: افراد مجاز افرادی هستند که نیاز کاری و صلاحیت آن ها جهت دسترسی به داده‌های طبقه‌بندی شده به تایید مراجع ذیربط رسیده باشند و این افراد فقط در محدوده تعیین شده مجاز شناخته شده و در خارج از این محدوده غیرمجاز خواهند بود.

حاجی رحیمی در پایان خواستار حفظ هوشیاری همه کارکنان صنعت برق به ویژه شرکت برق منطقه‌ای تهران در مورد رعایت حیطه‌بندی اطلاعات و حفاظت داده‌های دارای ارزش برای شرکت شد.