زنـگ خطـر خشکسـالی در خراسـان جنوبـی

بـه گفتـه معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندارخراسـان جنوبـی افزایـش ۳/۳ درصـدی گرمـای هـوا مؤیـد بـه صـدا درآمـدن زنـگ خطـر خشکسـالی دراســتان اســت و نشــان مــی دهــد ســال ســختی در پیش رو داریم. محمــد فرهــادی در جلسه شــورای حفاظــت از منابــع آب و کارگــروه ســازگاری بــا کــم آبــی اســتان خواســتاراسـتفاده بهینـه از منابـع آبـی موجـود اسـتان […]

بـه گفتـه معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندارخراسـان جنوبـی افزایـش ۳/۳ درصـدی گرمـای هـوا مؤیـد بـه صـدا درآمـدن زنـگ خطـر خشکسـالی دراســتان اســت و نشــان مــی دهــد ســال ســختی در پیش رو داریم.

محمــد فرهــادی در جلسه شــورای حفاظــت از منابــع آب و کارگــروه ســازگاری بــا کــم آبــی اســتان خواســتاراسـتفاده بهینـه از منابـع آبـی موجـود اسـتان و قـرارگرفتـن آن در صـدر کارهـا شـد و افزود: وظیفـه اصلـی قــرارگاه آب کــه اســتاندار خواســتار تشــکیل آن شـده، تأمیـن آب شـرب مـردم در مناطـق شـهری و روسـتایی اسـتان مـی باشـد، بنابرایـن همـه مدیـران ایـن حـوزه بایـد مسـائل حـوزه آب را بـا مسـئولیت ویـژه ای دنبـال کننـد.

وی بـه تغییـر اقلیـم در دنیـا اشـاره کـرد و گفت: افزایــش ۳.۳ درصــدی دمــای هــوا مؤیــد بــه صــدا درآمــدن زنــگ خطــر خشکســالی در اســتان بــوده و نشـان دهنـده ایـن واقعیـت اسـت کـه سـال سـختی در انتظـار ماسـت.

فرهــادی بــا اشــاره بــه راهکارهــای مــورد نظــر در راســتای مبــارزه بــا خشکســالی، از اســتفاده بهینــه از منابـع موجـود بـه عنـوان یکـی از ایـن راهکارهـا یـاد کـرد و گفت: برنامـه ریـزی جـدی بـرای اسـتفاده از کنتـور هوشـمند، تغییـر الگـوی کشـت و جایگزیـن کــردن محصــوالت بــا میــزان مصــرف آب کمتــر بــه عنــوان دیگــر راهکارهــای مقابلــه بــا خشکســالی اســت.

وی ادامــه داد: لــزوم فرهنــگ ســازی بــرای جامعــه هــدف جهــاد کشــاورزی، بیــش از پیــش احســاس مــی شــود.

وی بــا تأکیــد بــر بهــره گیــری از ظرفیــت جامعــه دانشــگاهی در جلســات ایــن شــورا، گفــت: بایــد بیــن دســتگاههای اجرایــی و جامعــه دانشــگاهی و همچنیـن بیـن صنعـت و دانشـگاه، پیونـد برقـرار شـود تـا تجربیـات دسـتگاه هـای اجرایـی و دانـش دانشـگاهیان در راسـتای ارتقـای سیسـتم قـرار گیـرد.

معــاون اســتاندار به لــزوم اســتفاده از پســاب در بخـش صنعـت اشاره کرد و گفت: ۲۲۰ لیتـر آب بـر ثانیـه پسـاب از تصفیـه خانـه هـدر مـی رود کـه بایـد بـا اسـتاندارد سـازی، از آن در صنعـت و کشـت برخــی محصــوالت خــاص کشــاورزی اســتفاده کــرد.

سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای خراســان جنوبــی نیز گفـــت: در ســال جــاری نســبت بــه بلنــد مــدت بــا کاهــش ۶۰ درصــدی و در مقایســه بــا ســال گذشــته بــا کاهــش ۷۰ درصـــدی بارندگـــی هـــا مواجـــه هســـتیم.

سعید ســـروری بـــا اشـــاره بـــه وجـــود ۱۳ هـــزار و ۵۹۹ حلقـــه چاه، چشـــمه و قنـــات در اســـتان افـــزود: از ایـــن تعـــداد ۲۸ درصـــد چـــاه،۲۱ درصـــد چشـــمه و ۵۱ درصـــد قنـــات هســـتند کـــه ۷۳ درصـــد برداشـــت آب بصــورت حجمــی از ۲۸ درصــد چــاه هــا انجــام مـــی شـــود.

وی گفت: تـــاش مـــی شـــود بـــا مدیریـــت مصـــرف منابـــع آبـــی اســـتان تابســـتان و روزهـــای پیــش رو را بــدون قطعــی آب پشــت ســر بگذاریــم.

وی بــا بیــان اینکــه پســاب فاضــاب منبــع جایگزینـی اسـت کـه کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اســت، ادامــه داد: پســاب فاضــاب مــی توانــد جایگزیــن چــاه هــای موجــود باشــد کــه مقــرر شــده ظــرف یــک مــاه آینــده برنامــه راهبـردی بـرای اسـتفاده از پسـاب در حـوزه صنعـت تدویــن و ارائــه شــود.