iSAVE

این صفحه LED جالب که “iSAVE” نام دارد با متصل شدن به شیرآب و همچنین دوش حمام به شما میزان مصرف آب در طول روز را به لیتر نمایش می دهد.

این صفحه LED جالب که “iSAVE” نام دارد با متصل شدن به شیرآب و همچنین دوش حمام به شما میزان مصرف آب در طول روز را به لیتر نمایش می دهد.