- پایگاه خبری آب و فاضلاب، برق, برقآب - https://barghab.ir/ir -

تامین پایدار آب شرب 100هزار خانوار روستایی خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی ازتامین پایدار و بهبود شرایط آب شرب100هزارخانوارروستایی خراسان رضوی در سال99خبرداد.

سید ابراهیم علوی اظهار داشت: آبفا خراسان رضوی در راستای هدف راهبردی وزارت نیرو دراجرای طرح یک پارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی در سال گذشته،عملیات تامین آب روستاها را با شناسایی چالش های آبی این حوزه آغاز کرد و موفق به بهبود شرایط و تامین آب پایدارحدودهزارروستابا100هزارخانوار شد.
به گفته وی از این تعداد 42روستا با جمعیت 33هزارو 800نفر در قالب سی و دومین هفته از پویش ملی هرهفته الف – ب ایران از بحران آب شرب خارج شدند.
وی افزود: در اسفندماه هم 37 روستای دیگر استان در قالب همین پویش با اعتبار 513میلیاردو 400میلیون ریال از آب شرب پایدار برخودار شدند.
به گفته وی دو هزارو 271 روستا با یک میلیون و 300هزار نفر جمعیت تحت پوشش خدمات آبفا استان قرار دارند.