۷۳ دستگاه ترانسفورماتور در توزیع برق مشهد بازسازی شد

در یک حرکت جهادی و با تلاش همکاران واحد سرویس ترانسفورماتور شبکه فشار متوسط شرق، تعداد 73 دستگاه ترانسفورماتور بازسازی و به بهره برداری رسید.

در این بخش میتوان گفت که با توجه به فصل گرما و نیاز بالای مشترکین به برق در تابستان، تعداد ۷۳ دستگاه ترانسفورماتور نیازمند بازسازی بودند. این نیاز برای عبور موفق از پیک بار تابستان ۱۴۰۲ و تامین ظرفیت مورد نیاز بود. در این بخش، ترانسفورماتورهای موجود در انبار که به تعمیر نیاز داشتند به تفصیل توضیح داده می شود.

در این بخش میتوان به بررسی هزینه های لازم برای خرید ۷۳ دستگاه ترانسفورماتور نو و جدید اشاره کرد. مقایسه این هزینه با هزینه های بازسازی و تعمیرات مورد نیاز برای ترانسفورماتورها موجود، توجیهی برای انجام بازسازی و بهره برداری از دستگاه ها در این حرکت جهادی است.

در این بخش میتوان به بررسی هزینه های بازسازی و تعمیرات الزم برای ترانسفورماتورها پرداخت. هزینه های لازم برای تعمیر ترانسفورماتورها در واقع دو بخش است، یک بخش مربوط به تعمیرات داخلی ترانسفورماتورها و دیگری مربوط به تعمیرات خارج از مجموعه توزیع برق مشهد. با تلاش همکاران و با رقم بسیار ناچیزی تعمیرات صورت گرفته و این حرکت جهادی محقق گردید.

در این بخش میتوان به تشکر و قدردانی از همکاران مختلفی که در این حرکت جهادی نقش داشتند، پرداخت. همکاران مجموعه امور تدارکات و انبار، واحد نگهداشت پست ها و امور نت فشار متوسط شرق و همچنین حمایت های مهندس آذری معاون بهره برداری و نگهداشت قابل تقدیر هستند.