533میلیون و 610 هزار کیلووات‌ساعت انرژی در نیروگاه بندرعباس تولید شد

از این میزان‌ انرژی تولیدی حدود 533 میلیون و 610 هزار کیلووات‌ ساعت سهم واحدهای‌ بخار بوده است.