ارائه خدمات نگهداری و سرویس تاسیسات…

ارائه خدمات نگهداری و سرویس تاسیسات – ۰۰۱۰۱۰۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ جزئیات آگهی  اجرای عملیات پیشگیرانه ۰۰۲۱۰۰۰۲۰ – pm ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ جزئیات آگهی    اطلاعات بیشتر: https://tbtb.ir/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA

 

اطلاعات بیشتر:

https://tbtb.ir/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA