نام شرکت: شرکت توزیع نیروی برق شیراز معامله: مزایده عمومی شماره: ۹۹-۱۰۱ موضوع: فروش پایه های سیمانی اسقاط سپرده(ریال): بانک: شیراز،بانک ‌تجارت‌آزادی جاری‌۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹ توضیحات: آگهی مزایده شماره ۱۰۱ – ۹۹ شرکت توزیع نیروی برق شیراز در نظر دارد انواع پایه های سیمانی اسقاط خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی ( یک مرحله ای) با […]

نام شرکت:
شرکت توزیع نیروی برق شیراز
معامله:
مزایده عمومی
شماره:
۹۹-۱۰۱
موضوع:
فروش پایه های سیمانی اسقاط
سپرده(ریال):
بانک:
شیراز،بانک ‌تجارت‌آزادی جاری‌۵۷۱۲۰۷۰۹۲۹
توضیحات:
آگهی مزایده
شماره ۱۰۱ – ۹۹
شرکت توزیع نیروی برق شیراز در نظر دارد انواع پایه های سیمانی اسقاط خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی ( یک مرحله ای) با شرایط مشروحه زیر به فروش برساند .
۱-تاریخ فروش اسناد مزایده : از تاریخ ۲۴/۴/۹۹ تا ۲۹/۴/۹۹ درساعات اداری ۳۰ : ۷ لغایت ۱۴ می باشد.
۲- محل فروش اسناد مزایده : شیراز – میدان آزادی – ابتدای خیابان جهاد سازندگی – نبش کوچه ۳– شرکت توزیع نیروی برق شیرا ز- امور تدارکات . چنانچه مزایده ¬گری از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر و یا وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شیراز نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام و تمایل به شرکت در مزایده مذکور را دارد، می بایست حداکثر تا تاریخ ۲۹/۴/۹۹ با ارسال نامه از طریق نمابر شماره ۳۲۲۹۱۵۸۹ ، امور تدارکات را مطلع نماید ، در غیر این صورت مسئولیت عدم آگاهی از تغییرات بعدی به وجود آمده در اسناد مزایده به عهده مزایده گر می باشد و شرکت توزیع نیروی برق شیراز در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
۳- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در تاریخ فروش اسناد مزایده واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۴- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : به حروف : نود و نه میلیون و پانصد و ده هزار و به عدد ۹۹.۵۱۰.۰۰۰ ریال است که می بایست به صورت یکی از موارد ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، اصل فیش واریز وجه نقد ، ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران ، گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی مزایده گزار و چک تضمین شده بانکی به نفع مزایده گزار ( شرکت توزیع نیروی برق شیراز) تهیه و ارائه گردد . به پیشنهاد های فاقد سپرده, سپرده های مخدوش , سپرده های کمتر از میزان مقرر , چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۵- مهلت تحویل پیشنهادها : حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه تاریخ ۱۱/۵/۹۹ می باشد . به پیشنهادهایی که فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۶- تاریخ بازگشایی پیشنهادها : ساعت ۱۱ روز یکشنبه تاریخ ۱۲/۵/۹۹ می باشد .
۷- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .
متقاضیان بـرای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی www. Tavanir .org.ir و وب سایت شرکت توزیع نیروی برق شیراز به نشانیwww. Shirazedc.co.ir مراجعه و یا باشماره تلفن ۳۲۲۹۹۶۸۵ امور تدارکات تماس حاصل نمایند .

شرکت توزیع نیروی برق شیراز

روزنامه های درج آگهی:
تاریخ بازگشایی پاکت :
۱۳۹۹/۰۵/۱۲
مهلت خرید اسناد، از تاریخ:
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
مهلت خرید اسناد، تا تاریخ:
۱۳۹۹/۰۴/۲۹