شماره روش معامله وضعیت موضوع معامله مهلت خرید اسناد (از) مهلت خرید اسناد (تا) تاریخ بازگشایی پاکات 1 99111603 مناقصه جزئیات 1399/04/22 1399/04/26 1399/05/07 2 99116603 مناقصه جزئیات 1399/04/22 1399/04/26 1399/05/07 3 99106603 مناقصه جزئیات 1399/04/22 1399/04/26 1399/05/07 4 99121603 مناقصه جزئیات 1399/04/22 1399/04/26 1399/05/07

شماره روش معامله وضعیت موضوع معامله مهلت خرید اسناد (از) مهلت خرید اسناد (تا) تاریخ بازگشایی پاکات
1 99111603 مناقصه جزئیات 1399/04/22 1399/04/26 1399/05/07
2 99116603 مناقصه جزئیات 1399/04/22 1399/04/26 1399/05/07
3 99106603 مناقصه جزئیات 1399/04/22 1399/04/26 1399/05/07
4 99121603 مناقصه جزئیات 1399/04/22 1399/04/26 1399/05/07