مناقصه  ۹۹/۲۰ ۲۱  تیر  ۱۳۹۹  تا تاریخ  ۵  مرداد  ۱۳۹۹  ۹۹-۲۸ ۱۶  تیر  ۱۳۹۹  تا تاریخ  ۳۱  تیر  ۱۳۹۹  ۹۹-۲۷ ۱۶  تیر  ۱۳۹۹  تا تاریخ  ۳۱  تیر  ۱۳۹۹  ۹۹-۲۶ ۱۶  تیر  ۱۳۹۹  تا تاریخ  ۳۱  تیر  ۱۳۹۹  ۹۹-۲۹ ۱۵  تیر  ۱۳۹۹  تا تاریخ  ۲۶  تیر  ۱۳۹۹  ۹۹-۲۹ ۱۵  تیر  ۱۳۹۹  تا تاریخ  ۲۶  تیر  ۱۳۹۹  ۹۹/۱۹ ۱۵  تیر  ۱۳۹۹  تا تاریخ  ۲۶  تیر  ۱۳۹۹  ۹۹-۲۵ ۱۰  تیر  ۱۳۹۹  تا تاریخ  ۲۶  تیر  ۱۳۹۹ مزایده  ۹۹/۰۲ ۲۴  تیر  ۱۳۹۹  تا تاریخ  ۹  مرداد  ۱۳۹۹