اصلاحیه تاریخ ارسال پیشنهادات و بازگشایی پاکات مناقصات ۹۹/۱۱و۹۹/۱۳و۹۹/۱۴و۹۹/۱۵(آخرین مهلت ارسال پیشنهادات ۹ صبح ۹۹/۴/۲۸ و بازگشایی پاکات ۱۱ صبح ۹۹/۴/۲۸) ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸  

اصلاحیه تاریخ ارسال پیشنهادات و بازگشایی پاکات مناقصات ۹۹/۱۱و۹۹/۱۳و۹۹/۱۴و۹۹/۱۵(آخرین مهلت ارسال پیشنهادات ۹ صبح ۹۹/۴/۲۸ و بازگشایی پاکات ۱۱ صبح ۹۹/۴/۲۸) ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸