گفتگوی تلفنی با مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز