امور آب و فاضلاب شهرستان اراک

گواهینامه مدیریت پسماند را دریافت نمود

امور آب و فاضلاب شهرستان اراک ، گواهینامه مدیریت پسماند را دریافت نمود

امور آب و فاضلاب شهرستان اراک ، گواهینامه مدیریت پسماند را دریافت نمود

به گزارش برقاب، در راستای اجرای شاخص های مدیریت پسماند عادی WMI مصوب هیات دولت ، امور آب و فاضلاب شهرستان اراک توانست گواهینامه مدیریت پسماند سال ۱۴۰۲ را از طرف سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک ، دریافت نماید.

گفتنی است امور آب و فاضلاب شهرستان اراک با انجام دوره های آموزشی و اجرای شاخص های مدیریت پسماند در انجام وظایف خود ، امتیاز لازم را برای دریافت این گواهینامه ، کسب نمود.