گزارش توانیر از تامین سه ساله برق صنعت

شرکت توانیر در گزارشی متوسط رشد مصرف برق صنایع طی ٣ سال اخیر را ١٤.٦ درصد اعلام کرد که در صنایع فلزی بیش از ٢٠ درصد افزایش داشته و رشد بی سابقه ای را در تولیدات صنعتی کشور رقم زده است.

به گزارش برقاب، پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، حاکی است مصرف برق صنایع انرژی‌بر کشور با متوسط رشد ١۴.۶ درصد، از ۶٨٠٧ مگاوات‌ساعت در سال ١۴٠٠ به ٧٧٩٩ مگاوات‌ساعت در پایان دی ماه ١۴٠٢ افزایش یافته است.
برپایه این گزارش طی این مدت، مصرف برق صنایع فولاد با ١٢.٨ درصد رشد از ٣۵٨۴ مگاوات‌ساعت به ۴٠۴١ مگاوات‌ساعت، سیمان با ٩ درصد رشد از ٨٢٩ مگاوات‌ساعت به ٩٠٣ مگاوات‌ساعت، فلزات با ٢٠.۵ درصد رشد از ١٣٩۴ مگاوات‌ساعت به ١۶٨٠ مگاوات‌ساعت و سایر صنایع انرژی بر با ١٧.۵ درصد رشد از ١٠٠٠ مگاوات‌ساعت به ١١٧۵ مگاوات‌ساعت افزایش یافت.
این گزارش از منظر انرژی تحویلی به مشترکان صنعتی انرژی‌بر نیز از رشد متوسط ١١.٣ درصدی برق تحویلی طی ماههای دی و بهمن ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه سال ١۴٠٠ حکایت دارد که بر این اساس برق تحویلی به صنعت فولاد ٨.٨ درصد، سیمان ١٠.٣ درصد، فلزات ٩.٣ درصد و سایر مشترکان صنعتی انرژی بر ٢٣.٨ درصد افزایش یافته است.
مقایسه آمار فروش برق به بخش‌های صنعتی و خانگی نیز بیانگر سیر نزولی مصرف خانگی از ٩٨.۵ میلیارد کیلووات ساعت در سال ١۴٠٠ به ٩٨ میلیارد کیلووات ساعت در سال ١۴٠١ و ٩١ میلیارد کیلووات ساعت در سال ١۴٠٢ است و در مقابل فروش برق به صنایع در سال ١۴٠٠ از١١٠ میلیارد کیلووات ساعت به ١١۶ میلیارد کیلووات ساعت در سال ١۴٠١ و ١٠١ میلیارد کیلووات ساعت در ١٠ ماه نخست سال ١۴٠٢ رسید.
این گزارش حاکی است با وجود آنکه کشور در چند سال اخیر با ناترازی در حوزه تامین برق مواجه شد، اما مقایسه آمار فروش برق از سیر صعودی مصرف برق صنعتی به عنوان پرچمدار رونق تولید کشور ،نسبت به بخش خانگی حکایت دارد.
از طرفی مصرف برق خانگی به رغم افزایش مشترکان جدید و گسترش لوازم انرژی‌بر، ثابت مانده و حتی اندکی کاهش یافته و در حال حاضر بیش از ٣۶ درصد از کل تولید برق کشور به بخش صنعت و حدود ٣٢ درصد به بخش خانگی اختصاص دارد و تلاش‌ها برای کاهش این نسبت به نفع رونق تولید در کشور ادامه دارد.