کوسه دو سر

به علت آلودگی آب دریا ها و اقیانوس ها در ژنتیک موجودات دریایی اخلال ایجاد شده است.

به علت آلودگی آب دریا ها و اقیانوس ها در ژنتیک موجودات دریایی اخلال ایجاد شده است.