کمیسیون توسعه مدیریت آب

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای کرمانشاه روز چهارشنبه 8 آذرماه برگزار شد.

به گزارش برقآب و روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب کرمانشاه روز چهارشنبه ۸ آذرماه برگزار شد.

جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شکرت آب منطقه ای کرمانشاه برگزار شد. در این جلسه ابتدا دکتر شیخی فر سرپرست معاونت برنامه ریزی با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت در بخشهای عمومی واختصاصی سال ۱۴۰۱ وامتیازات کسب شده توسط این شرکت  وهمچنین رتبه برتر شرکت در سال ۱۴۰۱  در شاخص بهره وری مطالبی را به استحضاراعضاء رساند. آنگاه فرهادی با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در سال قبل خواستار تلاش بیشترهمکاران در حوزه های مختلف کاری ومستند سازی آن وهمکاری با معاونت برنامه ریزی و آسیب شناسی لازم را انجام ونکات ضعف را برطرف ونقاط قوت را تقویت نمود.

سپس مهندس یخچالیان نماینده سازمان مدیریت برنامه ریزی استان ضمن تشکر ازتشکیل جلسه خواستار تعامل درون سازمانی وهمچنین هم اندیشی با شرکتهای آب منطقه ای استانهای همجوار، جانشین پروری وانتقال دانش وتشکیل اتاقهای فکر وآزادی فکر وبیان برای همکاران شرکت شدند.

در پایان جلسه هرکدام ازاعضاء به بیان پیشنهادات ونکته نظرات خود پرداختند.