کلید خوردن پیاده سازی آزمایشی سامانه رصد آب کشور در خراسان رضوی

پیاده سازی سامانه رصد آب کشور به صورت آزمایشی در استان خراسان رضوی کلید خورد

به گزارش برقاب و روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، کلید خوردن پیاده سازی آزمایشی سامانه رصد آب کشور در خراسان رضوی . مجتبی برغمدی معاون برنامه‌ریزی آب منطقه‌ای و دبیر کارگروه پایلوت رصدخانه ملی آب در خراسان رضوی در خصوص اهداف راه‌اندازی این سامانه گفت: ایجاد پیشخوان مدیریتی بر خط یا مستمر صنعت آب و آبفا در مقیاس ملی، حوضه‌های آبریز و استان، ایجاد بستری برای هشدار به موقع مخاطرات منابع آب در شرایط بحران، توسعه و بهره‌برداری از ابزارها و اطلاعات پشتیبانی تصمیم به منظور بهبود مدیریت یکپارچه منابع و مصارف آب از جمله اهداف راه اندازی این سامانه است.

 برغمدی افزود: چالش‌های موجود پیش رو در حوزه منابع آب به تحلیل‌های تلفیقی و جامع منابع و مصارف آب و برنامه‌ریزی جامع نگر نیاز دارد، از طرفی اخذ بازخوردهای تصمیمات و برنامه‌های اجرا شده و به روزرسانی پویای تصمیمات به عنوان یک اصل مهم در مدیریت منابع آب باید بتواند قابل رصد و ارزیابی باشد و در چنین شرایطی وباتوجه به تعداد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی و عملیاتی در شرکت‌های آب و آبفا و نیز تولید ابزار و اطلاعات تصمیم یار مدیران برای آینده نگری و آینده نگاری در مدیریت منابع و مصارف آب کشور بر مبنای اصول توسعه متوازن منابع آب، ضروری است و رصدخانه آب با دریافت سرویس از سامانه‌های اطلاعاتی آب و آبفا ،آمار و اطلاعات مورد نیاز را که توسط متولیان صحت سنجی، اعتبارسنجی و ذخیره سازی شده را بعد از تحلیل،از طریق پیشخوان در اختیار متولیان قرار می‌دهد.

 وی افزود:  سامانه رصد آب کشور با ایجاد ارتباط با سامانه ارتباطی سایر واحدها،سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جمله معاونت برق و انرژی، هواشناسی، وزارت جهاد کشاورزی و غیره موجب توسعه بستر مناسب برای بهره‌گیری بهینه از آمار و اطلاعات آب و آبفای کشور می‌شود.