کسب رتبه برتر ورزشی توسط توزیع برق بوشهر

معاون محترم  حقوقی ، امور مجلس و پشتیبانی و نایب رئیس شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو از جناب آقای مهندس مذکوری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به منظور کسب رتبه برتر سال ۱۳۹۷ در زمینه ورزش صنعت آب و برق در بین استانهای منطقه چهار کشور  تقدیر نمودند.

معاون محترم  حقوقی ، امور مجلس و پشتیبانی و نایب رئیس شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو از جناب آقای مهندس مذکوری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به منظور کسب رتبه برتر سال ۱۳۹۷ در زمینه ورزش صنعت آب و برق در بین استانهای منطقه چهار کشور  تقدیر نمودند.