کاهش ۴۶ درصدی بارش ها در استان مرکزی

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مرکزی، از ثبت ۱۷۹.۴ میلی‌متر بارندگی در استان مرکزی در سال آبی جاری (اول مهر ۱۳۹۹ لغایت پایان فروردین ماه ۱۴۰۰) خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای( مرکزی، مهندس مجتبی مرادی با بیان این مطلب اظهار کرد: متوسط بارندگی استان در سال […]

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای مرکزی، از ثبت ۱۷۹.۴ میلی‌متر بارندگی در استان مرکزی در سال آبی جاری (اول مهر ۱۳۹۹ لغایت پایان فروردین ماه ۱۴۰۰) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای( مرکزی، مهندس مجتبی مرادی با بیان این مطلب اظهار کرد: متوسط بارندگی استان در سال آبی جاری اول مهر ۱۳۹۹ لغایت پایان فروردین ماه ۱۴۰۰)به ۱۷۹.۴   میلی‌متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵.۸۶ درصد کاهش دارد.

مهندس مرادی ادامه داد: این میزان بارندگی نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه سال آبی گذشته (۳۳۱.۴میلی‌متر) ۴۵.۸۶ درصد و نسبت به میزان بارندگی مدت مشابه در دوره آماری بلند مدت (۲۳۶میلی‌متر) ۲۳.۹۷ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: ایستگاه آستانه با ۳۴۹.۵ میلی‌متر و ایستگاه دوریدان با ۸۹ میلی‌متر بارش به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بارندگی را در میان ایستگاه‌های آب و هواشناسی استان داشتند.