کاهش 29 درصدی بارندگی و کاهش 22 درصدی ذخیره آبخوان های گلستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان  گفت: ازاول مهر ۱۳۹۹ لغایت ۳۱ شهریور ۱۴۰۰  بر مبنای ایستگاههای شرکت آب منطقه ای ، درمجموع استان ۳۴۹ میلیمتر باران باریده است ، که نسبت به آمار بلند مدت که ۴۸۹ میلی متر است، ۲۹ درصد کاهش نشان میدهد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، […]

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان  گفت: ازاول مهر ۱۳۹۹ لغایت ۳۱ شهریور ۱۴۰۰  بر مبنای ایستگاههای شرکت آب منطقه ای ، درمجموع استان ۳۴۹ میلیمتر باران باریده است ، که نسبت به آمار بلند مدت که ۴۸۹ میلی متر است، ۲۹ درصد کاهش نشان میدهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سید محسن حسینی اظهار کرد: مقدار افزایش و کاهش بارش در حوضه آبریز گرگانرود 32 درصد، اترک سفلی 9 درصد، قره سو33 درصد، نکارود علیا 33 درصد و خلیج گرگان 29 درصد کاهش بارش بوده است.
وی افزود: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های اصلی استان، بین ۸۴ درصد تا ۴۸ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد و ذخیره آبخوانهای استان حدود ۲۷۹ میلیون متر مکعب ( ۲۲ درصد ) کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد. که این کاهش در آبخوانهای کم عمق حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعب کاهش ودرآبخوانهای عمیق حدود ۶۹ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.
حسینی بیان کرد: در سال آبی مذکور متوسط دمای اندازه گیری شده در ایستگاه معرف دشت: ۲۰.۱ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار بلندمدت که ۱۸.۱ درجه سانتیگراد است ، ۲ درجه افزایش را نشان می دهد و متوسط ایستگاه معرف ارتفاعات ۱۲.۴ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار بلند مدت که ۱۱ درجه سانتیگراد است ، ۱.۴ درجه افزایش را نشان می دهد.

.رامیان و مینودشت با 70 میلی متر بیشترین بارش های 4 مهر ماه را ثبت کردند

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان مقادیر بارش های روز 4 مهر ماه را بر اساس ایستگاه‌های شرکت آب منطقه ای گلستان اعلام کرد
بر این اساس بیشترین میزان بارش های روز 4 مهر ماه در شهرستان های رامیان ومینودشت در حوضه گرگانرود با میزان 72 و 71 میلی متر بارش ثبت شده است
حسین دهقان اظهار کرد: در حوضه گرگانرود، آق قلا با 23، تقی آباد گرگان 18، فاضل آباد کتول 27، سد وشمگیر 40، قزاقلی 26، ارازکوسه گنبد 38، گنبد 41، رامیان 72 ، نوده خاندوز 41، لزوره مینودشت 71، گالیکش 53، گلیداغ 18، تنگراه گالیکش 21 و پارک ملی گلستان 23 میلی متر باران را ثبت کردند
وی افزود: در حوضه خلیج گرگان ایستگاه وطنا 35، باغو 27 و در حوضه قره سو، سیاه آب بندرترکمن 25، درازنو 25، شصت کلاته 27، زیارت 18 و گرگان 22 میلی متر باران بارید