کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری میزان آنیون آب

رئیس اداره آزمایشگاه آب وفاضلاب خراسان رضوی از کالیبراسیون 18 دستگاه "اسپکتروفتومتر" در این شرکت خبر داد.

به گزارش برقاب،رئیس اداره آزمایشگاه آب وفاضلاب خراسان رضوی از کالیبراسیون ۱۸ دستگاه “اسپکتروفتومتر” در این شرکت خبر داد.

“هوشیار اکبری” افزود: این تعداد دستگاه که مربوط به آزمایشگاه های شیمی آب و فاضلاب استان هستند در آزمایشگاه مرکزی آبفا استان توسط شرکت مجاز  بررسی شدند و نسبت به تهیه گواهینامه کالیبراسیون برای آن ها اقدام و سپس به شرکت های تبصره دو و امورهای تابعه بازگردانده شد.

وی مدت اعتبار هر گواهینامه را یک سال عنوان کرد و اظهار داشت: این دستگاه ها که در زمینه اندازگیری آنیون های آب کاربرد دارند، به منظور پایش کنترل صحت عملکرد آن ها و دقت نتایج حاصله ، کالیبره شدند.