کارگاه مدیریت بحران اجتماعی در توزیع برق مشهد برگزار شد

کارگاه مدیریت بحران اجتماعی با حضور جمعی از مدیران شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد برگزار شد.

به گزارش دفتر روابط عمومی، مهندس علیرضا سلمانیان شفا مدیر دفتر ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست گفت: در راستای ارتقاء سطح تاب آوری، پایایی شبکه و تامین برق مطمئن پایدار و با توجه به اینکه انرژی برق بعنوان اصلی ترین شریان حیاتی اثر قابل توجهی در تمامی ارکان زندگی مردم دارد. لذا به جهت ضرورت ارتقاء سطح دانش مدیران دوره مدیریت بحران های اجتماعی با رویکرد انرژی برق ویژه مدیران توزیع برق مشهد در آذر ماه سال جاری برنامه ریزی و اجرا گردید.

وی گفت: این دوره های آموزشی برابر هماهنگی انجام شده با دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی تهیه شده است که در طول سال با توجه به نیاز شرکت طبق سر فصل های تعین شده برگزار خواهد گردید.

در این کارگاه دکتر هندیانی عضو هیأت علمی دانشگاه به بیان تعریف بحران، ویژگی ها، آشنایی با بحران و شناخت و تصمیم گیری در این حوزه پرداخت و گفت: در بحث بحران باید به 10 اصل توجه کرد که شامل اهداف، سنجش، توانایی و مهارت، عدم تعارض در اهداف، تعادل، وفاداری، تکرار، پاداش، لذت و استقامت می باشد.

شایان ذکر است ارائه مباحث آموزشی و نظری، انطباق مباحث آموزشی، تجزیه و تحلیل و تمرین تصمیم گیری و ارائه پاسخ ها از جمله برنامه های این کارگاه بوده است.

این کارگاه به مدت 2 روز و برای مدیران شرکت برگزار گردید.