پیشرفت ایستگاه پمپاژ و پروژه انتقال آب دشت جایدر در استان لرستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: پروژه انتقال آب دشت جایدر شهرستان پلدختر با هدف تامین آب ۱۹۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه با طول ۹۷۳۰ در دست اجرا است.

پیشرفت ایستگاه پمپاژ و پروژه انتقال آب دشت جایدر در استان لرستان

به گزارش برقاب، پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، “داریوش حسن نژاد” گفت: یکی از مهم‌تریــن وظایــف شــرکت آب منطقه‌ای لرستان مطالعــه، طراحــی و اجــرای پــروژه‌هــای مختلــف تامیــن آب شــامل ســدها، شــبکه‌هــای آبیــاری و زهکشــی و انتقــال آب، ســاخت ایســتگاه‌های پمپــاژوکانال‌هــای آبرسـانی مطابق سیاســت‌هــا، برنامـه‌هـا و دسـتورالعمل‌هـای مصــوب وزارت نیــرو اســت.
وی افزود: در این راستا پروژه انتقال آب دشت جایدر شهرستان پلدختر با هدف تامین آب ۱۹۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه با طول ۹۷۳۰ متر در دست اجرا است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان افزود: ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری زهکشی دشت جایدر دارای هفت الکترو پمپ هر کدام به قدرت ۳۵۵ کیلو وات بوده و ظرفیت خط انتقال آن ۲۹۵۰ لیتر بر ثانیه است.
حسن نژاد با بیان اینکه این پروژه هم‌اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: اعتبار مصوب سال ۱۴۰۲ برای اجرای این طرح ۹۰۰میلیارد تومان بوده و ۱۵۰ میلیارد تومان جهت تکمیل آن مورد نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: در بخــش ایســتگاه‌های پمپــاژ ایـن شـرکت توانسـته اسـت بـا اقدامـات و پیگیری‌های مستمر، گام‌هـای موثـری را بردارد، در این راستا، ایســتگاه‌های پمپــاژ جایــدر، واشــیان و چــم مهــر در شهرســتان پلدختــر، ایســتگاه پمپــاژ فیــض آبــاد الشــترو ایســتگاه پمپــاژ نیلـه خـرم آبـاد، در دســت ســاخت و اجــرا است