پیام تبریک مدیرعامل و مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان