مدیرکل دفتر توسعه سامانه‌های مقیاس کوچک ساتبا

پنج هزار سامانه خورشیدی حمایتی احداث‌شده در کشور وجود دارد

طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی معروف به حمایتی که سال ۱۴۰۱ از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد نیازمند عنایت بیشتر نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات است.

به گزارش برقاب، پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون) به نقل از ایرنا، دولت سیزدهم باهدف حمایت هدفمند از خانوارهای محروم در سال ۱۴۰۱ طرح احداث نیروگاههای خورشیدی پشتبامی را ارائه کرد.
برایناساس سال ۱۴۰۱ طرح ساخت ۵۵۰ هزار سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی طی پنج سال، با حضور معاون اول رئیسجمهور، مصوب و اجرای آن برای خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی در سراسر کشور از همان آغاز شد.
در این طرح سازمانهای بهزیستی، کمیته امداد، بسیج سازندگی و معاونت روستایی مناطق محروم ریاستجمهوری با عاملیت سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و اجرای شرکتهای توزیع برق در سراسر کشور مشارکت دارند. در این میان ساتبا و شرکتهای توزیع برق نقش نظارتی نیز را برعهده دارند.
جعفر محمد نژاد سیگارودی، مدیرکل دفتر توسعه سامانههای مقیاس کوچک سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران با اشاره به فرایند اجرای این طرح حمایتی در کشور گفت: در آغاز نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، خانوادههای تحت پوشش را برای نصب سامانه خورشیدی به شرکتهای توزیع برق معرفی میکنند و سپس شرکتهای توزیع، قابلیت ساختگاههای معرفی شده از سوی خانوادههای تحت پوشش را بررسی میکنند.
همچنین قرارداد خرید تضمینی برق سامانههای حمایتی خورشیدی میان ساتبا و خانواده تحت حمایت تا ۲۰ سال ادامه خواهد داشت و قراردادها بهگونهای است که قیمت تعدیل هم به آن اضافه میشود و هر سال این نرخ افزایش پیدا میکند. مدت تسویه وام نیز ۷ سال است که بعدازاین مدت، قرارداد همچنان با ساتبا ادامه خواهد یافت.
بر اساس آخرین بررسیها تاکنون حدود ۵ هزار سامانه خورشیدی حمایتی احداثشده در کشور وجود دارد و نزدیک به ۴ هزار و ۳۰۰ سامانه دیگر نیز در حال احداث است.
محمدنژاد سیگارودی، مدیرکل دفتر توسعه سامانههای مقیاس کوچک ساتبا در ارتباط با آخرین وضعیت برنامه وزارت نیرو برای اجرای طرحهای حمایتی انرژی خورشیدی و چالشهای پیش روی این برنامه گفت: وزارت نیرو در حال حاضر از برنامه تعیین شده جلوتر است و در همین لحظه وزارت نیرو آمادگی احداث بیش از ۵۰ هزار نیروگاه خورشیدی حمایتی را دارد.
محمدنژاد افزود: تاکنون فرایند شناسایی و صلاحیتسنجی بیش از ۵۰ هزار خانواده که امکان احداث نیروگاه خورشیدی دارند، انجام شده و از سوی وزارت نیرو مشکلی در ارتباط با پیشبرد سریع این طرح وجود ندارد.
مدیرکل دفتر توسعه سامانههای مقیاس کوچک ساتبا با تأکید بر اینکه در حال حاضر ۳۹ شرکت توزیع برق در سراسر کشوری برای احداث نیروگاههای خورشیدی پای کار هستند، اظهار داشت: پیشبرد سریع طرح و تحقق اهداف آن نیازمند همراهی مضاعف نهادهای همکار یعنی کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی و معاونت سازندگی روستایی و مهمتر از آن تسریع بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات است.
وی در پایان اضافه کرد: در صورت پرداخت سریع تسهیلات از سوی بانکها و اجرای کامل تعهدات نهادهای همکار در این برنامه، شاهد اجرای بهموقع و مطابق با جدول زمانبندی آن خواهیم بود.
بر اساس این گزارش، اجرای کامل این طرح منجر خواهد شد خانوارهای محروم از یک درآمد پایدار ۲۰ساله برخوردار شوند.