پست ۶٣.٢٠ کیلوولت سامان برقدار و آماده بهره برداری شد

ترانسفورماتور نخست پست ٦٣.٢٠ کیلوولت سامان با حضور نمایندگان معاونت طرح و توسعه و بهره برداری برق منطقه ای اصفهان و مشاور طرح و پیمانکار برقدار و آماده بهره داری شد.

به گزارش  برقآب، به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان، امین مقدس معاون طرح و توسعه این شرکت گفت: طرح افزایش ظرفیت پست ۶٣.٢٠ کیلوولت سامان از طرحهای برق منطقه ای در استان چهارمحال و بختیاری است که با هدف افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای مذکور، کاهش افت ولتاژ مصارف صنعتی، تامین دیماند مصرفی متقاضیان ومشترکین کشاورزی و افزایش قابلیت اطمینان برق رسانی به مشترکین منطقه، ترانس اول آن برقدار و مورد بهره برداری قرار گرفت.
سید مهران حسینی مجری طرح پستهای ٣ و ارتباطات شرکت نیز در همین زمینه گفت: پست ۶٣.٢٠ کیلوولت سامان درحال حاضر دارای دو ترانسفورماتور ٣٠ مگاولت آمپر جمعا به ظرفیت ۶٠ مگاولت آمپر، ١١ فیدر خروجی٢٠ کیلوولت و ٢ فیدر خازنی ویک خط ورودی، خروجی و بی ترانس ۶٣ کیلوولت بوده که در فاز اول طرح ترانسفورماتور نخست پست از ٣٠ به ۴٠ مگاولت آمپر ودر نهایت ظرفیت پست از ۶٠ به ٨٠ مگاولت آمپر افزایش و مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت.