پروژه توسعه شبکه توزیع برق خیابان غفاری شاهرود

 در راستای ظرفیت سازی و ایجاد زیرساخت های لازم برای مشترکان جدید، شبکه و تاسیسات توزیع برق خیابان غفاری توسعه یافت. مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود با بیان این خبر گفت: افزایش قابلیت اطمینان و خطوط برق‌رسانی، کاهش تلفات با کم کردن طول شبکه فشار ضعیف و بهبود ولتاژ برق فرعی پنجم خیابان مورد اشاره […]

 در راستای ظرفیت سازی و ایجاد زیرساخت های لازم برای مشترکان جدید، شبکه و تاسیسات توزیع برق خیابان غفاری توسعه یافت.

مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود با بیان این خبر گفت: افزایش قابلیت اطمینان و خطوط برق‌رسانی، کاهش تلفات با کم کردن طول شبکه فشار ضعیف و بهبود ولتاژ برق فرعی پنجم خیابان مورد اشاره با کاستن از طول شبکه فشار ضعیف، از جمله اهداف این پروژه به شمار می‌رود.

 جمال فرخ زاده اظهار کرد: نصب ایستگاه هوایی توزیع برق به قدرت 250 کیلوولت آمپر، اجرای شبکه فشار متوسط هوایی به طول ۲۵۵ متر، تبدیل ۷۵۰ متر شبکه فشارضعیف هوایی به کابل خودنگهدار، برقراری ۲۵۰ متر شبکه فشار ضعیف جدید، ایجاد پنج سرخط فشار ضعیف از پست منصوبه و نصب شش اصله پایه بتنی، در زمره اقداماتی است که در این پروژه به اجرا درآمده است.

 وی تصریح کرد: برای بهره‌برداری از این پروژه، مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.