پروژه بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد

جلسه ای به ریاست معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان و با حضور پیمانکار شرکت جهاد نصر کرمان و مشاور مهاب قدس در محل اتاق جلسات معاونت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در این جلسه مسائل و مشکلات پروژه بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف […]

جلسه ای به ریاست معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان و با حضور پیمانکار شرکت جهاد نصر کرمان و مشاور مهاب قدس در محل اتاق جلسات معاونت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در این جلسه مسائل و مشکلات پروژه بند انحرافی و کانال انتقال آب نجف آباد جیرفت مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای جلسه نمایندگان شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس گزارشی از وضعیت کارگاه و پیشرفت فیزیکی پروژه ارائه نمودند.

سپس نمایندگان پیمانکار در خصوص چالش های اجرای پروژه از جمله مباحثی چون لایحه تأخیرات، هزینه پمپاژ، کمیسیون سنگ، هزینه حمل، صورت مجالس کارگاهی و صورت وضعیت و تغییر نرخ پیمان سخن گفتند.

مهندس امیری معاون طرح و توسعه آب منطقه ای نیز با جمع بندی و بررسی هر یک از موارد مطرح شده توضیحاتی را ارائه نمود و در نهایت تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.