پذیرفته شدگان آزمون کنکور سراسری 1400در برق منطقه ای زنجان

اسامی فرزندان همکارانی که در آزمون کنکور سراسری 1400 پذیرفته شده اند.

اسامی فرزندان همکارانی که در آزمون کنکور سراسری 1400 پذیرفته شده اند.