۷مقاله آبفا زنجان در کنفرانس ملی GIS پذیرش شد

در هفتمین کنفرانس ملی GIS  صنعت آب و برق کشور که در محل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد، 7 مقاله از شرکت آب و فاضلاب استان زنجان پذیرش شد.

به گزارش برقآب در هفتمین کنفرانس ملی GIS  صنعت آب و برق کشور که در محل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد، ۷مقاله از شرکت آبفا زنجان پذیرش شد.

در این همایش از میان مقاله های ارسالی از شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به دبیرخانه این همایش، یک مقاله نیز مورد پذیرش داوران برای ارائه شفاهی قرار گرفت.

گفتنی است: مقالات “ارائه الگوی به کارگیری مدیریت دانش در پیاده سازی پروژه سیستم اطلاعات مکانی  GISدر شرکت آب و فاضلاب استان زنجان، “یکپارچگی نقشه های GIS تاسیسات آب و فاضلاب برای مدیریت دارائی های فیزیکی”، “نقش GIS در بهبود مطلوبیت کلر سنجی شبکه توزیع آب شرب” از جمله مقالاتی بود که از شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در این کنفرانس مورد پذیرش داوران برای چاپ پوستری قرار گرفتند.

ازدیگر مقالات پذیرش شده در این کنفرانس که توسط شرکت آب و فاضلاب استان زنجان ارائه شده بود مس توان به ” استفاده از GIS در طراحی شبکه توزیع آب”، “بررسی الگوی تعریف مصرف در شبکه توزیع آب با استفاده از GIS” و ” تهیه نقشه مشترکین با روش های کم هزینه در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان” اشاره کرد.

مقالات پذیرش شده شرکت آبفا استان زنجان در بخش شفاهی نیز با عناوین ” تحلیل فضایی پتانسیل صرفه جویی در مصرف آب شرب خانگی در مناطق مختلف استان زنجان” و “تهیه نقشه مشترکین با روش های کم هزینه در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان” بودند.

در این همایش که ۲۶۰ مقاله در بخش آب و فاضلاب از اقصی نقاط کشور ارسال شده بود، در مجموع ۹ مقاله از شرکت آب و فاضلاب استان زنجان ارائه گردید.

شایان ذکر است در نشست افتتاحیه کنفرانس ملی GIS  صنعت آب و برق کشور، از شرکت آب و فاضلاب استان زنجان برای حضور فعال در این کنفرانس تجلیل شد.