پایان سومین سال کم بارش استان گلستان

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: پرونده سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با مجموع بارندگی ۳۴۹ میلیمتر در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بسته شد. براساس آمار ایستگاه های شرکت آب منطقه ای، سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با کاهش بارندگی به میزان ۲۹ درصد نسبت به متوسط بلندمدت، از نظر کم بارشی در طی دوره آماری ۴۸ […]

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: پرونده سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با مجموع بارندگی ۳۴۹ میلیمتر در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بسته شد. براساس آمار ایستگاه های شرکت آب منطقه ای، سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با کاهش بارندگی به میزان ۲۹ درصد نسبت به متوسط بلندمدت، از نظر کم بارشی در طی دوره آماری ۴۸ ساله دارای رتبه سوم است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، حسین دهقان اظهار کرد: به لحاظ شهرستانی، در بین ۱۴ شهرستان استان گلستان، شهرستان ترکمن با ۴۵.۵ درصد و شهرستان مراوه تپه با ۱۷.۵ درصد کاهش بارندگی نسبت به متوسط دوره بلند مدت به ترتیب حداکثر و حداقل کاهش بارندگی را داشته اند.
وی افزود: از نظر زمانی، ماه بهمن با ۶۵.۱ درصد کاهش بارندگی نسبت به متوسط ماه مشابه در دوره بلند مدت ، خشک ترین ماه و ماه اسفند با ۳.۹ درصد افزایش بارندگی نسبت به متوسط ماه مشابه در دوره بلندمدت بعنوان مرطوب ترین و پربارش ترین  ماه در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ می باشند.
مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای استان بیان کرد: براساس آمار متوسط بارندگی ماهانه در دوره بلندمدت استان، به ترتیب  بهمن با ۱۲.۸ درصد، اسفند با ۱۲.۶ درصد، فروردین ۱۱.۴ درصد و آذر با ۱۰.۹ درصد بارندگی سالانه، پربارش ترین ماههای سال آبی استان محسوب می شوند.
در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ کاهش بارندگی استان در ماههای آبان به میزان ۴۸.۶ درصد، بهمن ۶۵.۱ درصد و فروردین ۵۶.۶ درصد نسبت به متوسط ماه مشابه دوره بلندمدت بیشترین اثر منفی را در تامین آب استان به ویژه کشاورزی و آبگیری سدها و مخازن ذخیره آب استان داشته است.
وی افزود: مقایسه ارتفاع کل بارش برف در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در ایستگاه درازنو بیانگر اینست که در سال آبی گذشته با بارش ۲۵۲ سانتی متر ارتفاع برف ، کمترین ارتفاع برف در طی دوره آماری ۵ ساله ثبت شده است.
براساس آمار متوسط بارندگی استان در دوره بلند مدت، حدود ۳۴ درصد بارندگی سالانه در فصل زمستان، ۲۸ درصد در فصل پائیز، ۲۴ درصد در فصل بهار و ۱۴ درصد در فصل تابستان اتفاق می افتد.