٪۱۰ کاهش مصرف برق= ۲۰٪ کاهش هزینه های برق

  #توزیع برق هرمزگان #صنعت برق همیشه_بیدار #کروناراشکست_میدهیم

 

#توزیع برق هرمزگان
#صنعت برق همیشه_بیدار
#کروناراشکست_میدهیم