١٠ هزار مگاوات از بار شبکه برق در تابستان ١۴٠٢ با کنتورهای هوشمند مدیریت شد

بیش از ١٠ هزار مگاوات از بار شبکه برق کشور در تابستان گذشته از طریق کنتورهای هوشمند مدیریت شد که ٧ هزار مگاوات آن در بخش توزیع و ٣ هزار مگاوات در بخش انتقال بوده است.

١٠ هزار مگاوات از بار شبکه برق در تابستان ١۴٠٢ با کنتورهای هوشمند مدیریت شد

به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر، مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فن آوریهای نوین توانیر گفت: مدیریت بار شبکه از طریق نصب کنتور هوشمند، طی تابستان گذشته به بیش از ١٠ هزار مگاوات بالغ شد که ٧ هزار مگاوات آن مربوط به بخش توزیع نیرو و ٣ هزار مگاوات مربوط به بخش انتقال است.
دکتر احمدی با اشاره به تخصیص بیش از ۶٠ هزار میلیارد ریال اعتبار در زمینه هوشمندسازی مصرف برق، اعتبار لازم برای هوشمندسازی کل مشترکان را بالغ بر ۵٠٠ هزار میلیارد ریال عنوان و ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، اهداف تعریف شده طرح هوشمندسازی صنعت برق به طور کامل در برنامه هفتم توسعه محقق شود.
وی با اشاره به اهمیت موضوع هوشمندسازی و نقش تأمین منابع مالی برای تأمین تجهیزات از جمله کنتورهای هوشمند، خاطر نشان کرد: با تصویب طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق و عملیاتی شدن این طرح که منجر به تأمین منابع مالی لازم برای ساخت تجهیزات و کنتورهای هوشمند در داخل کشور می شود، نصب کنتور هوشمند شتاب بیشتری خواهد یافت.