مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

وصول مطالبات محرک چرخه خدمت رسانی به مردم است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز گفت: وصول مطالبات محرک چرخه خدمت رسانی به مردم است.

وصول مطالبات محرک چرخه خدمت رسانی به مردم است

به گزارش برقاب، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، اکبر فرج نیا طی بازدید های دوره ای از امورهای تابعه با حضور در اموربرق اندیشه و سردرود ضمن دیدار با همکاران شیفت با آنها گفت و گو در جریان روند امور و اقدامات انجام شده قرار گرفت.
وی در هفتمین سلسله نشست ها با کارکنان شیفت و مدیران در امور برق اندیشه با اشاره به موضوع تبدیل کابل های مسی به خودنگهدار، اظهار کرد: از جمله اولویت های شرکت به منظور پیشگیری از وقوع سرقت و تحمیل هزینه های وصول مطالبات محرک ، تبدیل کابل مسی به کابل خودنگهدار بوده وامور برق اندیشه باید در تحقق این موضوع تلاش کند
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی تبریز بیان کرد: شهر تبریز نماد آذربایجان بوده و جایگاهی فاخر در کشور دارد و با توجه به لزوم اجرای پروژه ها مطابق با جایگاه و هویت تبریز، بهبود و زیبا سازی روشنایی معابر ورودی نیز باید در شان مردم تبریز باشد.
وی در ادامه با تاکید بر وصول مطالبات به موقع شرکت، گفت: وصول مطالبات محرک چرخه خدمت رسانی به مردم است.