ورود ۵ میلیون متر مکعب رواناب به سدهای استان خراسان جنوبی

در پی بارندگی های هفته گذشته، 5 میلیون متر مکعب رواناب در سدهای استان خراسان جنوبی ذخیره گردید

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی،”سعید سروری” مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اظهار کرد: در پی بارش‌های هفته گذشته در خراسان‌جنوبی ۱ میلیون

مترمکعب رواناب در سدهای مخزنی استان و ۴ میلیون مترمکعب رواناب در سدهای تغذیه مصنوعی مهار و ذخیره گردید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی بیان‌کرد: با توجه به اینکه شدت بارش‌ها بیشتر در مناطق جنوبی استان بوده است سد تغذیه مصنوعی چهار فرسخ نهبندان با مهار ۳ میلیون متر مکعب

بیشترین حجم ذخیره رواناب را به خود اختصاص داده است

سروری با اشاره به اینکه در مجموع حجم سدهای خراسان‌جنوبی ۵۸.۵ میلیون متر مکعب است، ادامه‌داد: در حال حاضر ۲۰ درصد حجم مخازن سدهای استان آب ذخیره دارند.