واگذاری نیروگاه های خورشیدی به عشایر کهگیلویه و بویر احمد

در روز ۵ مردادماه ۱۴۰۰ صورت گرفت:

در روز ۵ مردادماه ۱۴۰۰ صورت گرفت: