واگذاری عملیات قرائت کنتور انشعابات برق…

عنوان: واگذاری عملیات قرائت کنتور انشعابات برق شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به صورت حجمی ۱۴۰۰-۰۴   عنوان: مناقصه عمومی ۱۴۰۰-۳  اطلاعات بیشتر: https://gilanpdc.ir/fa-IR/DouranPortal/4804/page/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7

عنوان: واگذاری عملیات قرائت کنتور انشعابات برق شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان به صورت حجمی ۱۴۰۰-۰۴  
عنوان: مناقصه عمومی ۱۴۰۰-۳ 

اطلاعات بیشتر:

https://gilanpdc.ir/fa-IR/DouranPortal/4804/page/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7