واگذاری خدمات امور نقلیه در سال 1400-نوبت دوم

کد سند نوع آگهی مناقصه یک مرحله‌ای واحد منتشر کننده معاونت منابع انسانی مالی و پشتیبانی موضوع واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال 1400-نوبت دوم تشریح آگهی فراخوان مناقصه عمومی-نوبت دوم شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد : از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به واگذاری […]

کد سند
نوع آگهی مناقصه یک مرحله‌ای
واحد منتشر کننده معاونت منابع انسانی مالی و پشتیبانی
موضوع واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در سال 1400-نوبت دوم
تشریح

آگهی فراخوان مناقصه عمومی-نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در نظر دارد :

از طریق فراخوان مناقصه عمومی نسبت به واگذاری خدمات امور حمل و نقل شرکت در سال 1400 با مشخصات زیر به شرکت های واجد صلاحیت اقدام نماید.

نام و نشانی مناقصه گذار:

 شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به آدرس بیرجند – خیابان پاسدران – پاسداران 30 – تلفن  4-32445590

موضوع مناقصه :

واگذاری خدمات امور نقلیه شرکت جهت سرویس دهی برون شهری و درون شهری با خودروهای پژو یا سمند (مدل 1396 به بالا)

شرایط شرکت های متقاضی:

الف: داشتن گواهی صلاحیت از اداره تعاون، کار رفاه و تامین اجتماعی محل فعالیت در رشته و پایه با سقف مالی مورد نیاز

ب: نداشتن سابقه خلع یدی در دو سال گذشته

پ: دارا بودن سوابق کاری مشابه

ت: مدت پیش بینی انجام خدمات 12 ماه شمسی

ث: محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات جاری و سایر ردیف های اعتباری مرتبط

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

یک فقره ضمانتنامه بانکی به میزان  450.000.000 (چهارصد و پنجاه میلیون) ریال دارای حداقل 3 ماه اعتبار به نفع شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

محل، زمان و مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

شرکت های متقاضی می توانند از تاریخ 12/02/1400 تا ساعت 19 مورخ 16/02/1400 جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند.

مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 27/02/1400 خواهد بود.

تاریخ و محل برگزاری جلسه بازگشایی پاکات:

ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 27/02/1400 در محل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی خواهد بود.

مدارک لازم جهت دریافت اسناد:

الف: فیش واریزی به مبلغ 1.090.000 (یک میلیون و نود هزار) ریال (شامل 1.000.000 هزار ریال بابت هزینه اسناد و 90.000 ریال بابت ارزش افزوده) که باید به حساب شماره 4001107404019618 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از طریق سامانه ستاد به صورت الکترونیکی پرداخت گردد.

ب: عضویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت

شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

 

اطلاعات بیشتر:

https://www.skhrw.ir/cs/Tender/164/297/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1400-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85