واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعداد ۶۲ نفر نیروی انسانی

بسمه تعالی                    آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای          (نوبت اول و دوم ) (شماره ۲۵/۹۹ ) نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران موضوع مناقصه : واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعداد ۶۲ نفر نیروی انسانی  مبلغ برآورد : ۱۷۸/۳۲۶/۶۹۵/۷۱ ریال (هفتاد و یک میلیارد و […]


بسمه تعالی

                   آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای          (نوبت اول و دوم )

(شماره ۲۵/۹۹ )

 1. نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران
 2. موضوع مناقصه : واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز در سطوح شغلی مختلف با تامین و بکارگیری تعداد ۶۲ نفر نیروی انسانی 
 3. مبلغ برآورد : ۱۷۸/۳۲۶/۶۹۵/۷۱ ریال (هفتاد و یک میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و سیصد و بیست و شش هزار و صد و هفتاد و هشت) ریال
 4. مدت زمان کار : ۱۲ ماه
 5. گواهینامه های مورد نیاز : ارائه گواهینامه شمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تائید صلاحیت از وزارت کار و اموراجتماعی و hse پیمانکاران
 6. محل اعتبار : جاری
 7. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۷/۱ (یک میلیارد و هفتصد و هفت میلیون ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد:
 1. فیش واریزی به حساب شماره ۱- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای غرب استان تهران   ۲)ضمانتنامه بانکی ۳)ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی (دارای مجوز از بانک مرکزی) در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران ۴) ارائه گواهی صادره از امور مالی شرکت آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده(به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد)
 1. مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیک  دولت ((www.setadiran.ir ،  یک سری از اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی را حداکثرتا ساعت ۱۴ روز  شنبه مورخ ۲۸/۰۴/۹۹ دریافت نمایند  .
 2. تاریخ و محل تحویل پیشنهادات : شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ  ۱۱/۰۵/۹۹  در سامانه تدارکات  الکترونیک دولت ((www.setadiran.ir بارگذاری نمایند. (پاکات الف (تضامین) همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در تهرانسر انتهای خیابان راسخ مهر کوچه یکم غربی آب و فاضلاب غرب استان تهران گردد)
 3.  زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت ۹ روز  یکشنبه مورخ ۱۲/۰۵/۹۹ در دفتر قراردادها و بازرگانی شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران (تاریخ و زمان بازگشایی سایر پاکات متعاقباً به مناقصه گران واجد شرایط اعلام خواهد شد.)
 4.  هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده کارفرما می باشد .
 5.  به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 6.  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .      نشانی های سایت اینترنتی ( (http://tender.nww.co.ir),(http://iets.mporg.ir

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران