واگذاری انجام خدمات عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه

واگذاری انجام خدمات عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یک مرحله‌ای امور قراردادها 24 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/04/29 بازدید:24

واگذاری انجام خدمات عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه مناقصه یک مرحله‌ای امور قراردادها 24 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/29

بازدید:24