توسط ارزیابان وزارت نیرو در حوزه HSE

نظارت عالیه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

نظارت عالیه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی توسط ارزیابان وزارت نیرو در حوزه HSE صورت پذیرفت.

به گزارش برقآب، سرگروه تیم ارزیاب نظارت عالیه گفت :با توجه به حساسیت موضوع تامین تجهیزات برای نیروهای عملیاتی، شرکت‌های برق در تلاش هستند موضوع را به نحوی مدیریت کنند تا تهیه کامل تجهیزات ایمنی برای همکاران در اولویت قرار گیرد.محمدی افزود:آموزش صحیح یکی از مهمترین عوامل در کاهش ضریب خطا در مباحث برق است که توجه به این امر می‌تواند از بروز حوادث به نحو چشمگیری اجتناب کند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی هم با بیان اینکه حوادث رخ داده در سطح شرکت در سنوات گذشته کاهش یافته است، افزود: کاهش حوادث بیانگر بکار بستن نکات ایمنی توسط همکاران است.
محمود محمودی افزود: این شرکت، سه مقوله “خدمت رسانی، ارتقای بهره وری و صیانت از نیروی انسانی” در اولویت کاری قرار گرفته است که در این راستا استقرار سیستم های مدیریتی مناسب در هر بخش به تحقق این شعار کمک کرده و بروز حوادث را در حوزه منابع انسانی به شدت کاهش داده است.وی گفت :هدف ما در حوزه HSE اشاعه فرهنگ ایمنی بین ذینفعان به همراه ارتقا دانش کارکنان و پیمانکاران، رعایت الزامات ایمنی، ایجاد شرایط ایمن، نظارت بر افراد و تجهیزات فردی و گروهی و مدیریت و کنترل ریسک‌ها و عوامل زیان‌آور محیط کار است.
محمودی بیان کرد: با رعایت کامل اصول اجرایی HSE می‌توان شرایط ایمنی را برای کار فراهم کرده و از محیط زیست به خوبی حراست و حفاظت کرد.
شایان ذکر است نظارت عالیه شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی توسط ارزیابان وزارت نیرو در حوزه HSE طی روز‌های ۹و ۱۰ خردادماه انجام می شود.