نظارت دقیق برتامین برق مردم

حایری با حضور درمرکز پایش صنعت برق، برفرایند انجام مدیریت بار لحظه ای کشور نظارت و بر دقت در این زمینه تاکید کرد. به گزارش پایگاه خبری توانیر؛ همزمان با گرمترین روزهای سال، معاون وزیر نیرو دراموربرق و انرژی با حضور در مرکز پایش صنعت برق، برروند مدیریت بارلحظه ای کشور نظارت کرد. معاون وزیر نیرو […]

حایری با حضور درمرکز پایش صنعت برق، برفرایند انجام مدیریت بار لحظه ای کشور نظارت و بر دقت در این زمینه تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری توانیر؛ همزمان با گرمترین روزهای سال، معاون وزیر نیرو دراموربرق و انرژی با حضور در مرکز پایش صنعت برق، برروند مدیریت بارلحظه ای کشور نظارت کرد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین با اشاره این که مرکز پایش صنعت برق کشور مطابق با وضعیت بومی کشور و گوناگونی مصارف صنایع و کشاورزی و الگوی مصرف در بخش خانگی طراحی شده است، یاداور شد: این مرکز به همین دلیل کارآمد و یکی از افتخارات صنعت برق کشور به شمار می رود.

مهندس همایون حایری با حضور درمرکز پایش صنعت برق، برفرایند انجام مدیریت بار لحظه ای کشور نظارت و بر دقت در این زمینه تاکید کرد.
حایری همچنین با قدردانی از همراهی صاحبان صنایع و کشاورزان با صنعت برق در اجرای برنامه های مدیریت بار، کمک به پایداری شبکه و  تامین برق کشور به ویژه در فصل پیک، خاطرنشان کرد:  صنعت برق، مطمئن، با اقتدار و بدون خاموشی، برق مردم را در این تابستان گرم تامین می کند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی همچنین با اشاره این که مرکز پایش صنعت برق کشور مطابق با وضعیت بومی کشور و گوناگونی مصارف صنایع و کشاورزی و الگوی مصرف در بخش خانگی طراحی شده است، یاداور شد: این مرکز به همین دلیل کارآمد و  یکی از افتخارات صنعت برق کشور به شمار می رود.