نصب ۵۰۰فقره انشعابات فاضلاب…

نصب ۵۰۰فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت نصب ۵۰۰فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت نصب ۵۰۰فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت مشاهده آگهی لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردم منطقه یک شهر یزد و شاهدیه لوله گذاری و […]

نصب ۵۰۰فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت

نصب ۵۰۰فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت

نصب ۵۰۰فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت

لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردم منطقه یک شهر یزد و شاهدیه

لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردم منطقه یک شهر یزد و شاهدیه

لوله  گذاری و احداث حوضچه  آب درخواستهای مردم  منطقه  یک شهر یزد و شاهدیه

اپراتوری مرکز پیام اتفاقات و انجام امور راهبری و بهره برداری ، نگهبانی و گشت زنی ، و تعمیرات کلیه تاسیسات آب شهر اردکان

اپراتوری مرکز پیام اتفاقات و انجام امور راهبری و بهره برداری ، نگهبانی و گشت زنی ، بازدید و بازرسی ، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب شهر اردکان

اپراتوری مرکز پیام اتفاقات و انجام امور راهبری و بهره برداری ، نگهبانی و گشت زنی ، بازدید و بازرسی ، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب شهر اردکان

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات مشترکین، خطوط انتقال و جمع آوری ، شبکه توزیع و انشعابات آب شهر اردکان

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات مشترکین، خطوط انتقال و جمع آوری ، شبکه توزیع و انشعابات آب شهر اردکان

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات مشترکین، خطوط انتقال و جمع آوری ، شبکه توزیع و انشعابات آب شهر اردکان 

اطلاعات بیشتر:
https://www.abfayazd.ir/cs/Tender/100/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%A7