نصب 500فقره انشعابات فاضلاب…

نصب 500فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت نصب 500فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت نصب 500فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت مشاهده آگهی لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردم منطقه یک شهر یزد و شاهدیه لوله گذاری و […]

نصب 500فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت

نصب 500فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت

نصب 500فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت

لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردم منطقه یک شهر یزد و شاهدیه

لوله گذاری و احداث حوضچه آب درخواستهای مردم منطقه یک شهر یزد و شاهدیه

لوله  گذاری و احداث حوضچه  آب درخواستهای مردم  منطقه  یک شهر یزد و شاهدیه

اپراتوری مرکز پیام اتفاقات و انجام امور راهبری و بهره برداری ، نگهبانی و گشت زنی ، و تعمیرات کلیه تاسیسات آب شهر اردکان

اپراتوری مرکز پیام اتفاقات و انجام امور راهبری و بهره برداری ، نگهبانی و گشت زنی ، بازدید و بازرسی ، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب شهر اردکان

اپراتوری مرکز پیام اتفاقات و انجام امور راهبری و بهره برداری ، نگهبانی و گشت زنی ، بازدید و بازرسی ، نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات آب شهر اردکان

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات مشترکین، خطوط انتقال و جمع آوری ، شبکه توزیع و انشعابات آب شهر اردکان

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات مشترکین، خطوط انتقال و جمع آوری ، شبکه توزیع و انشعابات آب شهر اردکان

انجام کلیه خدمات و امور فنی مربوط به رفع حوادث و اتفاقات مشترکین، خطوط انتقال و جمع آوری ، شبکه توزیع و انشعابات آب شهر اردکان 

اطلاعات بیشتر:
https://www.abfayazd.ir/cs/Tender/101/483/%D9%86%D8%B5%D8%A8-500%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%AA-