نصب 500فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت

نصب 500فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت نوع : مناقصه یک مرحله‌ای موضوع : نصب 500فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت شرح آگهی نصب 500فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت واحد منتشر کننده قراردادها احتمال تمدید مهلت خیر بین المللی […]

نوع : مناقصه یک مرحله‌ای
موضوع : نصب 500فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت

شرح آگهی

نصب 500فقره انشعابات فاضلاب به صورت سری و پراکنده در شهر تفت


قراردادها

خیر

خیر

300,000 ریال

دوشنبه 20 مرداد 1399

سه‌شنبه 21 مرداد 1399