نصب کلرزن آنلاین جدید درتاسیسات آب شهر گناباد

با نصب کلرزن آنلاین جدید درمحل مخازن ذخیره آب گناباد، میزان کلردرسطح شهر درحد مطلوب  قرارگرفت. به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد، مدیر امورآب وفاضلاب گناباد بااعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه سیستم کلرزنی آنلاین درشهرگنابادچندین سال درمداربهره برداری بود اقدام به خرید دستگاه جدید بااعتبار500میلیون ریال شد.هادی حیدری نیا افزود: با بهره برداری […]

با نصب کلرزن آنلاین جدید درمحل مخازن ذخیره آب گناباد، میزان کلردرسطح شهر درحد مطلوب  قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی آبفا گناباد، مدیر امورآب وفاضلاب گناباد بااعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه سیستم کلرزنی آنلاین درشهرگنابادچندین سال درمداربهره برداری بود اقدام به خرید دستگاه جدید بااعتبار500میلیون ریال شد.هادی حیدری نیا افزود: با بهره برداری ازاین سیستم  میزان کلر باقیمانده در شبکه شهر درحد مطلوب قرارگرفت.