نشریه شماره ۸ بقا منتشر شد.

بقاء،نشریه الکترونیکی آبفای کاشان(شماره ۸/ویژه بهمن واسفند۱۳۹۹)منتشرشد. نشریه بقاء-شماره۸  

بقاء،نشریه الکترونیکی آبفای کاشان(شماره ۸/ویژه بهمن واسفند۱۳۹۹)منتشرشد.

نشریه بقاء-شماره۸