میزان عمر ویروس کرونا در آب

میزان عمر ویروس کرونا در آب تخمین زده شد. محققان روس متوجه شده اند ۹۰ درصد ویروس کرونا در آب با دمای اتاق پس از ۲۴ ساعت از بین می رود.

میزان عمر ویروس کرونا در آب تخمین زده شد.

محققان روس متوجه شده اند ۹۰ درصد ویروس کرونا در آب با دمای اتاق پس از ۲۴ ساعت از بین می رود.